1. Các mẫu đơn xin nghỉ (phép, ốm đau, việc riêng, hội họp, không lương, nghỉ dạy)
2. Sổ lên lớp
3. Sổ tay giáo viên
4. Sổ quản lý HSSV
5. Sổ quản lý HSSV tại doanh nghiệp
6. Kế hoạch giảng dạy
7. Giáo án lý thuyết
8. Giáo án thực hành
9. Giáo án tích hợp
10. Kết quả rèn luyện HSSV theo tháng
11. Bảng điểm rèn luyện học kỳ
12. Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua
13. Sổ ghi biên bản sinh hoạt lớp
14. Báo cáo thành tích tập thể
15. Danh sách đề nghị khen thưởng của lớp
16. Biên bản sinh hoạt lớp về việc xử lý kỷ luật HSSV
17. Mẫu báo cáo GVCN-CVHT theo học kỳ, năm học
18. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức