1. Kết quả rèn luyện HSSV theo tháng
2. Bảng điểm rèn luyện học kỳ
3. Danh sách đăng ký danh hiệu thi đua
4. Sổ ghi biên bản sinh hoạt lớp
5. Báo cáo thành tích tập thể
6. Danh sách đề nghị khen thưởng của lớp
7. Biên bản sinh hoạt lớp về việc xử lý kỷ luật HSSV
8. Mẫu báo cáo GVCN-CVHT theo học kỳ, năm học