1. Lãnh đạo phòng

  • CN. Hoàng Đức Thiện

  • Trưởng phòng

  • thienhd@bctech.edu.vn

  • 0937566869

  • ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

  • Phó Trưởng phòng

  • hantt@bctech.edu.vn

  • 0932246004

2. Chức năng

Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện tốt công tác quản lý tài chính – kế toán, tài sản cố định, vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách và vốn tự có theo Luật Ngân sách.

3. Nhiệm vụ

– Lập dự toán thu chi hàng năm, hàng quý theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

– Tổ chức thực hiện thu và chi các khoản trong và ngoài kinh phí được cấp.

– Lập quyết toán hàng quý và hàng năm theo đúng các quy định và chế độ kế toán, tài chính của Trường.

– Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các bộ phận trong Trường chi tiêu theo đúng quy định, thực hiện tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí.

– Hàng tháng, hàng quý làm đối chiếu, lĩnh tiền, nộp tiền và thanh quyết toán với kho bạc theo quy định.

– Thanh toán và quyết toán chi tiêu, làm lương, các phụ cấp cho cán bộ, giảng viên và học bổng cho học sinh, sinh viên của Trường.

– Lập các sổ sách kế toán theo thủ tục, chế độ kế toán nhà nước quy định.

– Hàng quý đối chiếu và thanh quyết toán chế độ bảo hiểm cho cán bộ, giảng viên với BHXH. Giữ và quản lý quỹ tài chính của Trường theo quy định của Luật Ngân sách.

– Phối hợp với các Phòng, khoa … trong công tác quản lý, theo dõi toàn bộ tài sản cố định và giải quyết thanh lý tài sản theo quy định; xây dựng biểu mẫu chung ghi chép bảo quản tài sản trong toàn trường theo một chế độ thống nhất.

– Theo dõi tài chính tại các đơn vị có hoạt động thu – chi để hướng dẫn, kiểm tra việc mở sổ sách, báo cáo quyết toán đúng chế độ Nhà nước và quy định của nhà trường.

– Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các đơn vị, doanh nghiệp liên kết với nhà trường.

– Tham mưu về mức thu học phí và triển khai thực hiện việc thu học phí.

– Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng đơn giá đào tạo theo đơn đặt hàng.

– Quản lý, khai thác sử dụng và định kỳ cập nhật dữ liệu các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản.

– Lập Kế hoạch dự toán và thực hiện các chương trình, chương trình mục tiêu, dự án, đề án, đầu tư cơ sở vật chất của trường theo nhu cầu phát triển trường.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập dự toán cho các lớp đào tạo, dịch vụ … có liên quan đến kinh phí của nhà trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.