Cán bộ quản lý
 • ThS. Lê Ân Tình – Trưởng phòng

 • CN. Lê Trung Châu – Phó Trưởng phòng

Liên hệ
 • Hotline: (0254) 3.654.425

 • Mr. Tình – ĐT: 0913.177.704 – Email: tinhla@bctech.edu.vn

 • Mr. Châu – ĐT: 0908.429.890 – Email: chault@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của nhà trường và của Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp;
 • Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
 • Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi thực hành, thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các mô đun, môn học trong nhà trường;
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thi kết thúc mô đun/môn học, thi tốt nghiệp và công tác phúc khảo bài thi;
 • Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi.
 • Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Trường.;
 • Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng;
 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội ban hành;
 • Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã Hội;
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong nhà trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình thủ tục thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
 • Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng;
 • Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng;
 • Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.