1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Lê Phước Triều

  • Trưởng khoa

  • trieulp@bctech.edu.vn

  • 0987256878

  • ThS. Lê Văn Minh

  • Phó Trưởng khoa

  • minhlv@bctech.edu.vn

  • 0987048078

2. Các nghề đào tạo