HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ Trương Huỳnh Như
ĐT: 038.200.1061
Email: nhuth@bctech.edu.vn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ Ngô Xuân Khoát
ĐT: 0918.004.669
Email: khoat@bctech.edu.vn