• Thạc sĩ Trương Huỳnh Như

 • Hiệu trưởng

 • 038 2001061

 • nhuth@bctech.edu.vn

 • Thạc sĩ Ngô Xuân Khoát

 • Phó Hiệu trưởng

 • 0918 004 669

 • khoat@bctech.edu.vn

 • Thạc sĩ Võ Văn Thuận

 • Phó Hiệu trưởng

 • 0915 632 854

 • thuanvv@bctech.edu.vn