HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ Trương Huỳnh Như
ĐT: 038.200.1061
Email: nhuth@bctech.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ Ngô Xuân Khoát
ĐT: 0918.004.669
Email: khoat@bctech.edu.vn

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thạc sĩ Võ Văn Thuận
ĐT: 0915.632.854
Email: thuanvv@bctech.edu.vn