BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Ngô Xuân Khoát – Bí thư Đảng ủy:

 • Phụ trách toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy;
 • Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;
 • Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật;
 • Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ;
 • Phụ trách các đơn vị, tổ chức: Hội Đồng trường. Tổ chức- Hành chính, Cơ sở vật chất Nhà trường;
 • Sinh hoạt và theo dõi chi bộ khoa Cơ khí.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trương Huỳnh Như – Phó Bí thư Đảng ủy:

 • Phụ trách công tác lãnh đạo, điều hành chung các hoạt động Nhà trường, công tác tài chính, đầu tư xây dựng;
 • Xây dựng chiến lược phát triển Nhà trường trong toàn nhiệm kỳ;
 • Sinh hoạt và theo dõi Chi bộ khoa Điện.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Võ Văn Thuận – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách  UBKT Đảng ủy;
 • Lãnh đạo, điều hành chi bộ văn phòng;
 • Phụ trách công tác xây dựng Đảng;
 • Lãnh đạo điều hành công tác chuyên môn;
 • Sinh hoạt và theo dõi Chi bộ văn phòng.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Quốc Tuấn – Đảng ủy viên:

 • Thường trực văn phòng Đảng ủy, chịu trách nhiệm công tác theo dõi đảng viên, quản lý toàn bộ hồ sơ của Đảng ủy;
 • Làm thư ký các cuộc họp của Đảng ủy, tham mưu cho BTV, Bí thư các văn bản của Đảng ủy;
 • Tham gia thực hiện công tác của  UBKT Đảng ủy;
 • Phụ trách công tác Tổ Chức – Hành Chính – Quản trị.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Hoàng Đức Thiện – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách công tác Tài chính, Kế Toán, Tham mưu cho công tác đầu tư cơ sở vật chất;
 • Tham gia quản lý, điều hành công tác Công đoàn.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Phước Triều – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách quản lý, điều hành các hoạt động phong trào chung toàn trường;
 • Tham gia quản lý, điều hành công tác chuyên môn;
 • Trực tiếp theo dõi và sinh hoạt tại Chi bộ khoa LTCB&CNTT.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trương Lệ Minh – Đảng Ủy Viên:

 • Phụ trách công tác Công đoàn, các hội, hiệp hội;
 • Tham gia quản lý, điều hành các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Nguyễn Lâm – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên;
 • Tham gia quản lý điều hành khối HS- SV;
 • Phụ trách công tác truyền thông.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Bình Minh – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách công tác lãnh đạo, điều hành Chi bộ Khoa Cơ Khí;
 • Phụ trách công tác điều hành chuyên môn được giao.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Phạm Đình Trịnh – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách công tác lãnh đạo, điều hành Chi bộ Khoa CNTT & LTCB;
 • Phụ trách công tác điều hành chuyên môn được giao.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Phạm Đình Trịnh – Đảng ủy viên:

 • Phụ trách công tác lãnh đạo, điều hành Chi bộ Khoa Điện;
 • Phụ trách công tác điều hành chuyên môn được giao.