Thường trực Đoàn trường

 • Đồng chí Nguyễn Lâm

 • Bí thư Đoàn trường

 • lamn@bctech.edu.vn

 • 0937996797

 • Đồng chí Vòng Quốc Bảo

 • Phó Bí thư Đoàn trường

 • baovq@bctech.edu.vn

 • 0775727799

 • Đồng chí Hà Quốc Trung

 • Phó Bí thư Đoàn trường

 • trunghq@bctech.edu.vn

 • 0934141428

Chi đoàn Viên chức

 • Đồng chí Hà Quốc Trung

 • Bí thư Chi đoàn

 • trunghq@bctech.edu.vn

 • 0934141428

Liên chi đoàn khoa Cơ khí

 • Đồng chí Nguyễn Thanh Thảo

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • thaont@bctech.edu.vn

 • 0976412470

Liên chi đoàn khoa Điện

 • Đồng chí Nguyễn Cao Danh

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • danhnc@bctech.edu.vn

 • 0928432809

Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin

 • Đồng chí Trần Phúc Minh Khoa

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • khoatpm@bctech.edu.vn

 • 0765848094

Liên chi đoàn khoa Công nghệ thực phẩm và May thời trang

 • Đồng chí Hoàng Trần Hồng Nhã

 • Bí thư Liên chi đoàn

 • nhahth@bctech.edu.vn

 • 0775717242