1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Nguyễn Thanh Thảo

  • Phụ trách khoa

  • thaont@bctech.edu.vn

  • 0976412470

  • ThS. Nguyễn Quang Thu

  • Phó Trưởng khoa

  • thunq@bctech.edu.vn

  • 0937181685

2. Các nghề đào tạo