1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Trương Xuân Linh

  • Trưởng khoa

  • linhtx@bctech.edu.vn

  • 0907345211

  • ThS. Trần Trường Lam

  • Phó Trưởng khoa

  • lamtt@bctech.edu.vn

  • 0932983779

2. Các nghề đào tạo