1. Lãnh đạo khoa

  • KS. Trần Thị Thúy

  • Phụ trách khoa

  • thuytt@bctech.edu.vn

  • 0905599722

2. Các nghề đào tạo