Các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác với trường trong đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên