1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Võ Văn Giang

  • Phụ trách khoa

  • giangvv@bctech.edu.vn

  • 0918559421

  • ThS. Nguyễn Duy Quang

  • Phó Trưởng khoa

  • quangnd@bctech.edu.vn

  • 0938901001

2. Các nghề đào tạo