1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Trương Lệ Minh

  • Trưởng khoa

  • minhtl@bctech.edu.vn

  • 0906626179

2. Các nghề đào tạo