1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Trương Lệ Minh

  • Trưởng khoa

  • minhtl@bctech.edu.vn

  • 0906626179

  • ThS. Phạm Thị Thanh Bình

  • Phó Trưởng khoa

  • binhptt@bctech.edu.vn

  • 0987457699

2. Các nghề đào tạo