Cán bộ quản lý
 • ThS. Lê Phước Triều – Trưởng phòng

 • KS. Nguyễn Lâm – Phó Trưởng phòng

Liên hệ
 • Hotline: (0254) 3.654.420

 • Mr. Triều – ĐT: 0888.003.797 – Email: trieulp@bctech.edu.vn

 • Mr. Lâm – ĐT: 0937.996.797 – Email: lamn@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp hằng năm và dài hạn của nhà trường;
 • Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu;
 • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
 • Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
 • Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
 • Kết hợp với các phòng chức năng, các khoa nghề xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.