Phòng Đào tạo

/Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo 2018-08-21T14:34:56+00:00
Cán bộ quản lý
  • ThS. Võ Văn Thuận – Trưởng phòng

  • ThS. Lê Phước Triều – Phó Trưởng phòng

Liên hệ

Chức năng – Nhiệm vụ

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nghề nghiệp hằng năm và dài hạn của nhà trường;
  • Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu;
  • Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;
  • Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;
  • Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;
  • Kết hợp với các phòng chức năng, các khoa nghề xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.
  • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Hiệu trưởng.