1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Phạm Đình Trịnh

  • Trưởng khoa

  • trinhpd@bctech.edu.vn

  • 0918923539

  • KS. Nguyễn Bá Thủy

  • Phó Trưởng khoa

  • thuynb@bctech.edu.vn

  • 0949871178

2. Các nghề đào tạo