• Master Truong Huynh Nhu

 • Principal

 • 038 2001061

 • nhuth@bctech.edu.vn

 • Master Ngo Xuan Khoat

 • Vice principal

 • 0918 004 669

 • khoat@bctech.edu.vn

 • Master Vo Van Thuan

 • Vice principal

 • 0915 632 854

 • thuanvv@bctech.edu.vn