CÁC LĨNH VỰC TRƯỜNG CÓ THỂ HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP

Đối tác của nhà trường
Các tổ chức, doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên