KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỐI VỚI KHÓA 8( CĐ) VÀ KHÓA 21( TC)