Công văn số 6666/BYT-MT : V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị