1. Lãnh đạo khoa

  • ThS. Trần Bình Minh

  • Trưởng khoa

  • minhtb@bctech.edu.vn

  • 0908347497

  • ThS. Lê Văn Minh

  • Phó Trưởng khoa

  • minhlv@bctech.edu.vn

  • 0987048078

2. Các nghề đào tạo