Thông báo nộp học phí học nghề và học phí bổ trợ văn hóa 4 môn năm học 2021 – 2022

Date Submitted: 16/05/2022

Thông báo về việc thực hiện quy định nộp học phí đối với HSSV tham gia học nghề và học sinh tự nguyện tham gia học bổ trợ văn hóa 4 môn năm học 2021 – 2022

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES