Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 (áp dụng từ ngày 09/4/2022)

Date Submitted: 16/05/2022

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 dành cho học sinh, sinh viên
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021 – 2022 dành cho cán bộ giảng dạy
Bảng tham chiếu tuần học kỳ II

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES