Lịch công tác tuần 18 (từ ngày 03/01/2022 đến ngày 08/01/2022)

Date Submitted: 16/05/2022

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES