BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Ngô Xuân Khoát – Bí thư Đảng ủy:

 • Phụ trách chung.
 • Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
 • Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo  công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, các dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia.
 • Trực tiếp sinh hoạt, theo dõi họat động của chi bộ khoa cơ khí.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trương Huỳnh Như – Phó Bí thư:

 • Chỉ đạo, lãnh đạo công tác đào tạo.
 • Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, ĐN&CTHSSV, Kiểm định.
 • Lãnh đạo các khoa.
 • Chỉ đạo các hoạt động dịch vụ đào tạo.
 • Trực tiếp sinh hoạt, theo dõi họat động của chi bộ khoa Điện.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Võ Văn Thuận – Uỷ viên thườn vụ – Chủ nhiệm UBKT:

 • Phụ trách công tác xây dựng Đảng.
 • Phụ trách trực tiếp công tác của ủy ban kiểm tra đảng.
 • Trực tiếp sinh hoạt, theo dõi họat động của chi bộ văn phòng.
 • Lãnh đao, chỉ đạo trực tiếp các tổ chức quần chúng.
 • Lãnh đạo một số công việc của phòng ĐN&CTHSSV.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Phước Triều – Đảng ủy viên:

 • Lãnh đạo công tác công đoàn.
 • Lãnh đạo công tác Hội cựu chiến binh.
 • Lãnh đạo công tác Đoàn thanh niên.
 • Lãnh đạo công tác HSSV.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Bình Minh – ĐUV – BT. Chi bộ Khoa Cơ khí:

 • Lãnh đạo, điều hành chi bộ khoa khoa Cơ Khí.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo khoa cơ khí.
 • Lãnh đạo công tác dịch vụ kỹ thuật .

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Phạm Đình Trịnh – ĐUV – BT. Chi bộ Khoa CNTT&LTCB:

 • Lãnh đạo, điều hành chi bộ khoa khoa CNTT&LTCB.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo khoa CNTT.
 • Lãnh đạo công tác dịch vụ kỹ thuật .

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Trường Lam – ĐUV – BT. Chi bộ khoa Điện:

 • Lãnh đạo, điều hành chi bộ khoa khoa Điện.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo khoa Điện.
 • Lãnh đạo công tác dịch vụ kỹ thuật .

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Quốc Tuấn – Đảng ủy viên:

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Hoàng Đức Thiện – Đảng ủy viên: