Đảng bộ

/Đảng bộ
Đảng bộ 2017-08-04T19:47:25+00:00

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Duy Cầu – Bí thư Đảng ủy:

 • Phụ trách chung.
 • Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.
 • Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo  công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, các dự án và các chương trình mục tiêu quốc gia.
 • Trực tiếp sinh hoạt, theo dõi họat động của chi bộ khoa cơ khí.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Ngô Xuân Khoát – Phó Bí thư Đảng ủy – CN UBKT:

 • Phụ trách công tác xây dựng Đảng.
 • Phụ trách trực tiếp công tác của ủy ban kiểm tra đảng.
 • Trực tiếp sinh hoạt, theo dõi họat động của chi bộ văn phòng.
 • Lãnh đao, chỉ đạo trực tiếp các tổ chức quần chúng.
 • Lãnh đạo công tác quản lý CSVC, trang thiết bị.
 • Lãnh đạo, chỉ đạo công tác dịch vụ kỹ thuật.
 • Lãnh đạo các phòng HC-TC, Quản trị thiết bị.
 • Lãnh đạo một số công việc của phòng QHQT& DN.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trương Huỳnh Như – Ủy viên thường vụ:

 • Chỉ đạo, lãnh đạo công tác đào tạo.
 • Lãnh đạo các phòng: Đào tạo,QHQT& DN, kiểm định.
 • Lãnh đạo các khoa.
 • Chỉ đạo các hoạt động dịch vụ đào tạo.
 • Trực tiếp sinh hoạt, theo dõi họat động của chi bộ khoa Điện.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Phước Triều – Đảng ủy viên:

 • Lãnh đạo công tác công đoàn.
 • Lãnh đạo công tác Hội cựu chiến binh.
 • Lãnh đạo công tác Đoàn thanh niên.
 • Lãnh đạo công tác HSSV.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Lê Văn Hải – Đảng ủy viên – P.CN UBKT:

 • Thường trực UBKT Đảng ủy.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo công tác thanh tra giám sát.
 • Phụ trách công tác thu, chi đảng phí của Đảng bộ.
 • Tham gia thực hiện công tác văn phòng đảng ủy.
 • Trực tiếp sinh hoạt, chỉ đạo hoạt  động của chi bộ khoa CNTT, LTCB& VH.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Võ Văn Thuận – ĐUV – BT. Chi bộ Khối Văn phòng:

 • Lãnh đạo, điều hành chi bộ văn phòng.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp phòng đào tạo.
 • Lãnh đạo các hoạt động dịch vụ đào tạo.

Các lĩnh vực phụ trách của Đ/c Trần Bình Minh – ĐUV – BT. Chi bộ Khoa Cơ khí:

 • Lãnh đạo, điều hành chi bộ khoa khoa Cơ Khí.
 • Chỉ đạo, lãnh đạo khoa cơ khí.
 • Lãnh đạo công tác dịch vụ kỹ thuật .