Sáng ngày 04/4/2019, Tuổi trẻ Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tham gia hội thi Ánh sáng soi đường lần III năm 2019. Hội thi do Trung ương Đoàn phát động và là hoạt động thiết thực, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019.

Hội thi là cơ hội để các bạn sinh viên BCTECH có thể nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

BCH Đoàn trường đã tuyên truyền, vận động gần 400 đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại Hội thi: