Cán bộ quản lý
  • CN. Trương Lệ Minh – Phụ trách Trung tâm

Liên hệ
  • Mrs. Minh – ĐT: 0906.626.179 – Email: nnth@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

  • Tổ chức đào tạo cho sinh viên trong toàn trường đạt được các trình độ chuẩn về ngoại ngữ và tin học theo quy định của nhà nước.
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Trung tâm;
  • Chiêu sinh các đối tượng học ngoại ngữ, tin học và tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định;
  • Tìm hiểu nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị bạn và địa phương để mở các lớp ngoại ngữ tin học phục vụ cho công tác chuyên môn;
  • Liên kết với các trung tâm, các cơ sở ngoại ngữ – tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin truyền thông;
  • Tổng kết báo cáo sau mỗi kỳ tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định của Nhà trường và tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động, gửi báo cáo về Nhà trường để theo dõi, chỉ đạo theo quy định;
  • Quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà trường và pháp luật.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Nhà trường và pháp luật.