Trung tâm Nghiên cứu KHKT và Khởi nghiệp

/Trung tâm Nghiên cứu KHKT và Khởi nghiệp
Trung tâm Nghiên cứu KHKT và Khởi nghiệp 2017-09-18T22:26:50+00:00
Cán bộ quản lý
  • ThS. Lê Huy Cường – Giám đốc

  • ThS. Dương Ngọc Lan – Phó Giám đốc

Liên hệ

Chức năng – Nhiệm vụ

  • Quản lý đề tài NCKH các cấp.
  • Hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
  • Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch chuyển giao công nghệ, kết quả NCKH ứng dụng vào giảng dạy, sản xuất.
  • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.
  • Tiếp nhận sản phẩm NCKH của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.
  • Tham gia thiết lập các mối quan hệ, hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Tổ chức hội nghị, hội thảo theo chức năng nhiệm vụ của trường.
  • Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
  • Tư vấn, hỗ trợ, kết nối ý tưởng cho GV-HS làm kinh tế.