Cán bộ quản lý
 • ThS. Lê Huy Cường – Giám đốc

 • ThS. Dương Ngọc Lan – Phó Giám đốc

Liên hệ
 • Mr. Cường – ĐT: 0908.827.323 – Email: cuonglh@bctech.edu.vn

 • Mrs. Lan – ĐT: 0908.845.424 – Email: landn@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Quản lý đề tài NCKH các cấp.
 • Hướng dẫn cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.
 • Phối hợp với các khoa xây dựng kế hoạch chuyển giao công nghệ, kết quả NCKH ứng dụng vào giảng dạy, sản xuất.
 • Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình NCKH trong phạm vi quản lý.
 • Tiếp nhận sản phẩm NCKH của nhà trường. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực NCKH.
 • Tham gia thiết lập các mối quan hệ, hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Tổ chức hội nghị, hội thảo theo chức năng nhiệm vụ của trường.
 • Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Tư vấn, hỗ trợ, kết nối ý tưởng cho GV-HS làm kinh tế.