Tổng hợp ý kiến đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và HSSV HK I năm học 2018 – 2019