Quy định tiêu chuẩn giới thiệu công đoàn viên ưu tú học lớp “bồi dưỡng nhận thức về Đảng”