Thông tư số 2/2005/TT-BNV: V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với CB, CC, VC