Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH: V/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng