Thông tư số 01/2016/TT-BNV: V/v hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2015/NĐ-CP v/v thực hiện dân chủ trong hoạt động của CQ hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập