Thông báo V/v thực hiện chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ cho sinh viên CĐ Khóa 4 và học sinh TC Khóa 16