Thông báo V/v thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 2 năm học 2020 – 2021