Thông báo V/v Tổ chức thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ đợt 3 năm học 2020 – 2021