THÔNG BÁO

V/v: Tham gia Sàn giao dịch việc làm lần 7 năm 2019

Nhằm thực hiện công tác hỗ trợ, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp xúc và gặp gỡ các doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại và Công tác học sinh sinh viên thông báo đến học sinh, sinh viên năm cuối về Sàn giao dịch việc làm lần thứ 07 năm 2019 do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức,  cụ thể như sau:

1/ Thời gian, địa điểm và nội dung

– Thời gian: từ 7h30-11h30, ngày 29/9/2020 (chủ nhật)

– Địa điểm: Trung tâm Văn hoá học tập cộng đồng phường Phú Mỹ – số 54 Huỳnh Tịnh Của, KP.Ngọc Hà, P.Phú Mỹ, Tx.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu

2/ Đăng ký tham gia

Các lớp đăng ký số lượng và danh sách tham gia cho Cô Ngân, Phòng Đối ngoại và Công tác Học sinh.

– Thời hạn đăng ký: trước ngày 25/09/2020

Trên đây là thông báo về việc tham gia Sàn giao dịch việc làm vào chủ nhật ngày 29/9/2019, đề nghị các em học sinh, sinh viên tham gia.

                                                                  PHÒNG ĐỐI NGOẠI & CTHSSV     

                                                                                        

     Nơi nhận:

  • Các Phòng Khoa, (để thực hiện);
  • Lưu VT, ĐN-CTHSSV.