THÔNG BÁO

V/v: Tham gia Sàn giao dịch việc làm lần 05 năm 2017

Nhằm thực hiện công tác hỗ trợ, giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp xúc và gặp gỡ các doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại và Hỗ trợ việc làm sinh viên thông báo đến học sinh, sinh viên năm cuối về Sàn giao dịch việc làm lần thứ 05 năm 2017 do Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức,  cụ thể như sau:

1/ Thời gian, địa điểm và nội dung

– Thời gian: từ 7h30-11h30, ngày 10/6/2017 (thứ bảy)

– Địa điểm: Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Đức – Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu

2/ Đăng ký tham gia

Các lớp đăng ký số lượng và danh sách tham gia cho Cô Ngân, Phòng Đối ngoại và Hỗ trợ việc làm sinh viên.

– Thời hạn đăng ký: trước ngày 08/6/2017

Trên đây là thông báo về việc tham gia Sàn giao dịch việc làm vào thứ bảy ngày 10/6/2017, đề nghị các em học sinh, sinh viên tham gia.

PHÒNG ĐỐI NGOẠI & HTVLSV       

                                                                    

     Nơi nhận:

  • Các Phòng Khoa, (để thực hiện);
  • Lưu VT, ĐN-HTVLSV.