XIN THÔNG BÁO  ĐẾN TOÀN THỂ HỌC SINH – SINH VIÊN

Do sáng thứ 2 (26/11/2018) các thầy cô thi tiếng Anh B1 Châu Âu, vì vậy các em HSSV học nghề và học tiếng Anh được nghỉ học sáng thứ 2. Trừ các lớp học Giáo dục quốc phòng và học văn hóa vẫn đi học bình thường vào buổi sáng.

Chiều thứ 2 (26/11/2018) toàn thể HSSV đi học bình thường theo thời khóa biểu.

Trân trọng thông báo!