Thông báo V/v bổ sung lý lịch công chức, viên chức và kê khai tài sản, thu nhập (có mẫu đính kèm)

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch cán bộ, công chức
Mẫu phiếu kê khai tài sản, thu nhập
Bởi | 2018-12-26T20:53:37+00:00 26/12/2018|