Thông báo số 99/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại buổi họp HĐSP tháng 4/2019