Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19