Thông báo số 426/TB-CĐKTCN: V/v hình thức xử lý đối với vi phạm của bà Trần Văn Quốc