Thông báo số 415/TB-CĐKTCN: V/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19