Thông báo số 362/TB-CĐKTCN: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung thực hiện tính định mức giờ giảng

Thông báo số 362/TB-CĐKTCN: V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông báo số 348/TB-CĐKTCN V/v hướng dẫn thực hiện tính định mức giờ giảng
Thông báo số 348/TB-CĐKTCN: V/v hướng dẫn thực hiện tính định mức giờ giảng
Bởi | 2018-11-13T15:33:24+00:00 13/11/2018|