Thông báo số 211/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp cán bộ chủ chốt ngày 26/6/2019