Thông báo số 31/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 02/2020