Thông báo số 301/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 11/2019