Thông báo số 300/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 10/2019