Thông báo số 30/TB-CĐKTCN: V/v phòng, chống dịch bệnh nCoV