Thông báo số 29/TB-CĐKTCN: V/v hình thức xử lý đối với vi phạm của bà Đặng Thị Cương